EULA Overeenkomst Logic Medical APP

 1. Omvang van de licentie
  • Logic Medical verleent hierbij aan de rechtmatige verkrijger van Logic Medical (“u”) een gebruiksrecht voor deze App. Dit recht is beperkt tot gebruik door u binnen uw bedrijf of andere rechtspersoon.
  • Deze licentie is persoonsgebonden. De App mag alleen worden gebruikt op het apparaat waarop de App is gedownload en geïnstalleerd.
  • Het doel van de App is het leveren van een zakelijke service, waarbij gebruikers uiteraard vrij zijn om Logic Medical voor elk doel te gebruiken binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden en de wet.
  • Het is niet toegestaan ​​om:
 • De broncode van de App decompileren of reverse-engineeren, behalve voor zover toegestaan ​​door dwingend recht of toepasselijke open source-licentie;
 • Kopieën van de App aan derden te verstrekken;
 • de App in sublicentie te geven of ter beschikking te stellen aan derden, door verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
 • de App wijzigen, behalve voor zover toegestaan ​​door dwingend recht;
 • U mag een reservekopie van de App maken. U mag de reservekopie echter niet alleen gebruiken of verspreiden anders dan in combinatie met de originele App.
 • Naast de voorwaarden van dit document kan de Appstore van Apple voorwaarden stellen voor de aanschaf en het gebruik van de App en aanverwante zaken.
 • Naast de algemene voorwaarden van dit document kan Google Play voorwaarden stellen voor de aanschaf en het gebruik van de App en aanverwante zaken.
 • Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple’s Appstore, Google Play en andere algemene voorwaarden die op de website van deze derde partij staan ​​vermeld.
 • Op grond van bepaalde services die verbinding maken met de Google Maps API, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de aanvullende servicevoorwaarden van Google Maps/Google Earth (inclusief het privacybeleid van Google) in verband met uw gebruik van die services.
 • Als u de App opent of gebruikt namens een bedrijf of andere entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om een ​​dergelijke entiteit of haar gelieerde ondernemingen aan deze voorwaarden te binden en dat deze voorwaarden in hun geheel voor hen bindend zijn. In dat geval verwijst de term “u” naar een dergelijke entiteit en haar gelieerde ondernemingen. Als u niet geautoriseerd bent, zult u geen toegang hebben tot en geen gebruik kunnen maken van de Services. Deze voorwaarden bevatten afwijzingen van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid die op u van toepassing kunnen zijn.

De Logic Medical App kan niet worden geleverd en de overeenkomst beschreven in deze Servicevoorwaarden kan niet worden uitgevoerd zonder de verwerking van gegevens door Logic Medical, waaronder uw locatiegegevens. De verwerking van de gegevens die u deelt met Logic Medical, waaronder locatiegegevens, is essentieel voor de App die wij leveren en een noodzakelijk onderdeel van onze uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.

De logic Medical App zal locatiegegevens niet op de achtergrond bijhouden. Enkel worden deze gegevens gebruikt wanneer de functie “Status op Locatie”  wordt geactiveerd. Deze locatiegegevens worden niet opgeslagen en verstuurd aan Logic Medical en of derden.

 1. Intellectuele eigendom
  • Alle rechten op de App, bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen daarop berusten en blijven bij Logic Medical. U verkrijgt alleen die rechten en toestemmingen die voortvloeien uit deze overeenkomst of die afzonderlijk schriftelijk worden verleend. U mag de App niet gebruiken, kopiëren of publiceren, behalve zoals toegestaan..
  • De App bevat open source software van derden. Hun respectieve rechthebbenden verlenen u een gebruiksrecht onder de toepasselijke open source-licenties. Deze zijn opgenomen in de documentatie. Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers is niet van toepassing op deze open source-software, en niets in deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers mag worden opgevat als een beperking of in strijd met enig recht dat aan u is verleend onder een toepasselijke open source-licentie.
 2. Overwegingen
  • Het gebruiksrecht wordt kosteloos verleend
 3. Updates
  • Logic Medical brengt van tijd tot tijd updates uit die bugs kunnen oplossen of de werking van de App kunnen verbeteren
  • Beschikbare updates zullen aan u worden gemeld via meldingen van Apple’s Appstore, Google Play, maar het is uw verantwoordelijkheid om deze meldingen te controleren. Updates worden op dezelfde manier toegepast via deze platforms, waarvoor een actieve internetverbinding vereist is.
  • Voor het installeren van updates is uw afzonderlijke toestemming vereist. Een goede toepassing van updates vereist de beschikbaarheid en goede werking van Apple’s Appstore, Google Play, waar Logic Medical geen controle over heeft. Logic Medical is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet correct uitvoeren van updates. Er bestaat geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van bugs die zijn verholpen in een update die u niet hebt geïnstalleerd.
 1. Personal data
  • De App verwerkt geen van uw persoonsgegevens.
 2. Support
  • U bent als enige verantwoordelijk voor het installeren en activeren van de App en de bijbehorende Webservice.
  • Logic Medical is bereid ondersteuning en onderhoud te verlenen op basis van een aparte serviceovereenkomst. Neem voor meer informatie contact op met Logic Medical. Zonder een dergelijke afzonderlijke overeenkomst is Logic Medical niet verplicht u op enigerlei wijze te ondersteunen bij het gebruik van Logic Medical, behalve voor het beperkte doel van het oplossen van door u gemelde bugs. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via https://logicmedical.nl/contact/
 • Guarantees and liability
 • Logic Medical garandeert dat Logic Medical geen virussen, achterdeurtjes of kwaadaardige routines bevat; dat Logic Medical geen rechten van derden schendt (zoals auteursrechten), met uitzondering van eventuele schendingen die voortvloeien uit een bepaald gebruik van de App; het zal zijn uiterste best doen om gerapporteerde bugs zo snel als praktisch mogelijk is te onderzoeken en om dergelijke bugs te repareren of een tijdelijke oplossing te creëren (Logic Medical kan het repareren van bugs met beperkte impact uitstellen tot de volgende geplande update); maar niets anders.
 • Behoudens in geval van opzet of grove schuld of schending van een hierboven verleende garantie is Logic Medical niet aansprakelijk jegens u, ongeacht de grond, voor enige schade in verband met Logic Medical.
 • Er bestaat geen aansprakelijkheid indien schade niet tijdig na ontdekking aan Logic Medical is gemeld. Daarnaast bestaat er geen aansprakelijkheid indien de oorzaak van de schade buiten de macht van Logic Medical ligt (overmacht).
 • De App communiceert via internet met een server onder beheer van Logic Medical om de volledige service te kunnen bieden. Logic Medical spant zich in om deze server te allen tijde beschikbaar te hebben, maar geeft hierover geen garanties. Van tijd tot tijd kan Logic Medical de server bijwerken, wat kan leiden tot tijdelijke onbeschikbaarheid. Logic Medical zal haar best doen om u vooraf te informeren over onbeschikbaarheid. Alles in dit document met betrekking tot updates, ondersteuning en aansprakelijkheid geldt in gelijke mate voor de server.
 • Er bestaat geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet correct functioneren van Apple’s Appstore.
 • Er bestaat geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet correct functioneren van Google Play.
 1. Duur van de overeenkomst
  • Deze overeenkomst treedt in werking op het moment dat je de App gaat gebruiken en blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd.
  • De overeenkomst kan zowel door u als door Logic Medical op elk moment worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
  • Deze overeenkomst eindigt automatisch en onmiddellijk indien u failliet gaat, surséance van betaling aanvraagt, beslag op uw vermogen wordt gelegd of uw onderneming in liquidatie, juridische ontbinding of liquidatie treedt.
  • Na beëindiging van de overeenkomst (ongeacht de reden) dient u het gebruik van Logic Medical te staken. Daarnaast dient u alle kopieën (inclusief reservekopieën) van Logic Medical te verwijderen van alle computersystemen onder uw beheer.
 2. Diverse termen
  • Op deze eindgebruikerslicentieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  • Tenzij door dwingend recht anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan ​​naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor de vestigingsplaats van Logic Medical.
  • De vaststelling dat een bepaalde bepaling van deze overeenkomst juridisch nietig is, heeft geen invloed op de geldigheid van de gehele overeenkomst. Partijen zullen in een dergelijk geval een vervangende bepaling vaststellen die rechtsgeldig is en zoveel mogelijk de strekking van de inbreukmakende bepaling benadert.
 3. Logic Medical mag haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst overdragen aan een derde die de betreffende onderneming of de auteursrechten van Logic Medical van haar verkrijgt.
Winkelmandje
nl_NLNL